رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٧/١٠/١٣٩٦ ٥,٠٤٠ (٢)
٢٦/١٠/١٣٩٦ ٥,٠٤٢ ٢٧
٢٥/١٠/١٣٩٦ ٥,٠١٥ ١٠
٢٤/١٠/١٣٩٦ ٥,٠٠٥ ٠
٢٣/١٠/١٣٩٦ ٥,٠٠٥ ٩٥
٢٠/١٠/١٣٩٦ ٤,٩١٠ (٥)
١٩/١٠/١٣٩٦ ٤,٩١٥ ١٦
١٨/١٠/١٣٩٦ ٤,٨٩٩ ٣
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما