رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 12 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٢/١٣٩٧ ٥,١٦١ (٣٧)
٢٩/٠١/١٣٩٧ ٥,١٩٨ (١)
٢٨/٠١/١٣٩٧ ٥,١٩٩ ١٧
٢٧/٠١/١٣٩٧ ٥,١٨٢ ٢
٢٦/٠١/١٣٩٧ ٥,١٨٠ ٥٣٩
٢٠/٠١/١٣٩٧ ٤,٦٤١ (٤)
١٩/٠١/١٣٩٧ ٤,٦٤٥ ٠
١٨/٠١/١٣٩٧ ٤,٦٤٥ (٣٥)
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما